Vedtægter

1. Klubbens navn, hjemsted og formål. ​

Klubbens navn: LÆSØ SEASIDE GOLF KLUB.

Klubbens hjemsted: LÆSØ.

Klubbens formål er at fremme kendskabet til golf, at give klubbens medlemmer mulighed for at dyrke golfsporten under de bedst mulige forhold, – og i øvrigt både på og uden for banen give så gode forhold som muligt.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

2. Optagelse af medlemmer og udmeldelse.

Kun personer, der opfylder Dansk Golf Unions bestemmelser for medlemskab af en golfklub – for så vidt angår amatørmedlemmer gælder unionens amatørbestemmelser – kan være medlem af klubben.

Ikke-medlemmer har adgang til at spille på banen mod at betale en passende Green Fee, hvis de opfylder de normale krav for at spille golf på en bane under Dansk Golf Union.

Anmodning om optagelse som medlem i klubben skal indgives til klubbens sekretær.

Klubbens bestyrelse fastsætter det maksimale medlemstal i hver kategori i overensstemmelse med DGU’s regler.

Personer på venteliste optages i den rækkefølge, de er påskrevet denne.

Medlemskab er bindende for et kalenderår. Udmeldelse kan kun ske til udgangen af dette.

3. Kontingent, spilleafgift, kategorier og evt. Indskud.

Klubbens bestyrelse fastsætter medlemskategorier i overensstemmelse med DGU’ regler. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Tre måneders restance af kontingent giver automatisk eksklusion af klubben.

Optagelse igen kan kun ske ved betaling af skyldigt kontingent. Ved genoptagelse har man ingen fortrin frem for andre.

Klubbens bestyrelse kan, når særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelser fra denne bestemmelse.

4. Generalforsamling.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes på Læsø hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse skal ske
med mindst 28 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, og behøver ikke at være medlem af klubben. Stemmeberettigede er ifølge dansk lov, personligt myndige, aktive medlemmer af Læsø Seaside Golf Klub og har følgende antal stemmer:

Fleks- og long distance medlemmer har hver 1 stemme. 

Øvrige medlemmer har hver 10 stemmer.

Medlemmer til stede på generalforsamlingen har stemmeret, derudover må øvrige medlemmer hver
medbringe 1 fuldmagt.


Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre disse vedtægter bestemmer andet. Skriftlig
afstemning skal foretages, såfremt 10 stemmeberettigede kræver det.


Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer, samt suppleanter for disse, jf. § 5 stk. 1, nr. 7, 8 og 9, skal
der i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang.


Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med en
stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem
kandidater med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de
forslag, der ønskes behandlet. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter
begæringens modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel
på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

5. Dagsorden for generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4.  Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5.  Fastsættelse af kontingent.
 6.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8.  Valg af suppleant til bestyrelsen.
 9.  Valg af fanebærere
 10.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11.  Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar.

Forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 har fast bopæl på Læsø. Alle vælges for 2 år ad gangen således:

I år med ulige årstal vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

I år med lige årstal vælges: 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen og som revisor indtræder den suppleant, der er valgt i samme år som den fratrådte.

7. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.

8. Tegningsregel, hæftelse, fuldmagter.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af en af disse sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Beslutning om køb og salg af fast ejendom, herunder optagelse af lån og sikkerhedsstillelse herfor, herunder pantsætning af fast ejendom og løsøre skal vedtages på en generalforsamling.

Kun klubbens formue hæfter for de forpligtigelser, som klubben påtager sig.

9. Nedsættelse af udvalg.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som bestyrelsen eller generalforsamlingen træffer beslutning om, herunder et handicapudvalg, matchudvalg, baneudvalg og et klubhusudvalg.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for arbejdet.

10. Handicapudvalg.

.Handicapudvalget består af mindst 2 medlemmer, som alle skal have et grundigt kendskab til de gældende
HCP regler og de regler, der er knyttet dertil.
Udvalget fastsætter handicap for hvert enkelt aktivt medlem i overensstemmelse med Dansk Golf Unions
handicapsystem.

11. Matchudvalg.

Matchudvalget består af mindst 2 medlemmer hvoraf mindst 1 skal være bestyrelsesmedlem. Udvalgets
medlemmer skal have et grundigt kendskab til almindelig praksis for matchers afvikling.
Udvalget opstiller almindelige og specielle matchbetingelser. Den udarbejder årets matchprogram og forestår
afviklingen af matcherne. Udvalget skal overvåge, at spillerne følger golf- og etikettereglerne, samt de lokale
regler, der er udarbejdet i tilslutning hertil.

12. Baneudvalg.

Baneudvalget består af mindst 2 medlemmer hvoraf mindst 1 skal være bestyrelsesmedlem.
Udvalgets medlemmer skal alle have et sagligt kendskab til almindelig vedligeholdelsesstandard for
golfbaner. Udvalget skal føre regelmæssigt tilsyn med banen og behandle eventuelle klager over påståede
mangler og skader.
Udvalget skal sørge for udbedring af mangler og skader og i øvrigt behandle alle spørgsmål, der vedrører
banen.

13. Klubhusudvalg.

Klubhusudvalget består af mindst 2 medlemmer. Udvalget skal sørge for, at bestyrelsens forskrifter for ophold og adfærd i og omkring klubhuset efterleves. Udvalget skal underrette banens ejer om opståede skader på bygninger og inventar etc. Udvalget skal hjælpe bestyrelsen med afvikling af arrangementer i klubhuset.

14. Regnskab og revision.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Læsø Kommune skal godkende klubbens regnskaber i mindst 3 år efter sidste udbetaling fra EU.

Det reviderede regnskab skal enten udsendes til medlemmerne eller fremlægges i klubhuset forud for den ordinære generalforsamling.

15. Regler for spil på banen mv.

For golfspillet i klubben gælder de regler, der er fastsat af ‘THE ROYAL & ANCIENT GOLF CLUB OF ST. ANDREWS’ og klubbens lokale regler.

Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance har ret til at spille og træne på banen.

Klubbens bestyrelse fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for hele golfanlægget.

Overtrædes disse bestemmelser, kan klubbens bestyrelse beslutte, at det pågældende medlem i en periode udelukkes for deltagelse i klubbens aktiviteter eller nogle af disse. I gentagne eller grovere tilfælde kan klubbens bestyrelse fratage den pågældende medlemskabet af klubben.

Beslutningen om fratagelse af medlemskab kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan indbringes for Dansk Golf Unions ordens- og amatørudvalg.

16. Vedtægtsændringer.

Disse vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling. Til vedtagelse af en ændring kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer samt beslutninger om likvidation og fusion skal, for at opnå gyldighed, godkendes af Erhvervsfremmestyrelsen i en periode af 10 år fra udbetaling af et eventuelt tilskud.

17. Klubbens opløsning.

Opløsning af klubben kan kun vedtages af en generalforsamling. Forslag herom kan kun stilles af bestyrelsen.

Til vedtagelse af et forslag om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer har deltaget i afstemningen, og at forslaget vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt mindre end 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer har deltaget i afstemningen, men der blandt de afgivne stemmer har været et flertal på 2/3 for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved opløsning af klubben skal klubbens formue anvendes til almennyttige formål.

18. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 19, marts 2022 og erstatter vedtægter
vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 1. februar 1990 samt vedtægtsændringer af 18. oktober
1990, 1. januar 1992, 28. december 1994, 26. oktober 1997, 19. marts 2005, 14. marts 2010, 22. marts 2015,
4. marts 2017 og 13. november 2021.

Kontakt

Læsø Seaside Golf Klub 
Professor Johansens Vej 4
9940 Læsø

Tlf.: +45 98 49 84 00
Mail: post@laesoe-golfklub.dk