Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Læsø Seaside Golfklub

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Læsø Seaside Golf Klub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Læsø Seaside Golf Klub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Læsø Seaside Golf Klub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 Læsø Seaside Golf Klub er dataansvarlig – kontaktinformation

Læsø Seaside Golf Klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Læsø Seaside Golf Klub kan kontaktes her:

Læsø Seaside Golf Klub

Prof. Johansens Vej 4, 9940 Læsø

CVR-nr: 18394448

Telefon: 0045 98498400

Mail: post@laesoe-golfklub.dk

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Læsø Seaside Golf Klub.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Læsø Seaside Golf Klub, hvilket omfatter:

       orientering om Læsø Seaside Golf Klubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad

       håndtering af adgang til spil på banen

       registrering af score

       turneringsplanlægning og -afvikling

       håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne

       opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent

       afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

       brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer

       registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset

       administration af Golfhæftet

       udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben

       opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

       oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder

       hvis du som frivillig indtræder i Læsø Seaside Golf Klubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale) der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Læsø Seaside Golf Klub. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest ifølge af Databeskyttelseslovens kapitel 3. jf. børneattestloven § 2 stk. 1.

Såfremt du besøger vores hjemmeside, opsamler vi tillige personoplysninger i den forbindelse.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

       Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 

       Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap.

 

       Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

       Golfbox/GolfWorks

       Økonomisystem

       Betalingsservice med henblik på betalingsformidling

       Andre medlemmer i klubben

       Journalister der dækker turneringer

       Bank

       Politiet når vi indhenter børneattester

       Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

       Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling

       Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet

       Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

 

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Læsø Seaside Golf Klub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 10 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.