Generalforsamling 4. marts 2017

Deltagerliste:

Johnny Sørensen
Erik Malmose
Folmer Hjorth Kristensen
Kirsten Petersen
Anita Eberhard Vesterdorf
Susanne Vinter Christiansen
Leif Christiansen
Jan Wiis Rulle
Bent Hesthaven
Ilse Hesthave
Peder Bo Sørensen
Anne Trondal
Flemming Holst Knudsen
Lisbeth Christiansen
Margit Rulle
Birthe Andersen
Ulla Skov Larsen
Erik Søndergaard
Jonna Svendsen
Lisbeth Johansen
Peter Singers
Frits Mortensen
Miriam Hansen
Kalle Pedersen
Eva Halling
Gitte Høgh

I alt 26 stemmeberettigede samt pressen.

Punkt 1 Valg af dirigent bestyrelsen.

Erik Malmose blev foreslået og valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, elektronisk den 19. januar 2017 samt 2 gange i Læsø Posten. Erik Malmose spurgte, om nogen i forsamlingen havde noget at indvende til dette. Da dette ikke var tilfældet, kunne det konstateres, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Punkt 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formand Jan Wiis Rulle fremlagde beretning. Du kan læse formandens beretning her.

Spørgsmål m.m. til beretningen:

I forbindelse med ½ greenfee til SGN medlemmer blev der blev rejst spørgsmål om, hvad SGN er. SGN er Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland en sammenslutning af 29 klubber.

Med hensyn til greenspleje og anden vedligeholdelse af banen, opfordredes der til, at man i god tid orienterede om banelukninger, så greenfeegæster ikke kommer til en delvis lukket bane. Dette blev taget til efterretning.

I forbindelse med Læsø ugen og gunstarter oplyste bestyrelsen, at der hele tiden er en matchleder ved klubhuset, der kan sende greenfeegæster ud på banen.

Baneudvalget og bestyrelsen blev rost for nydeligt vedligeholdelsesarbejde på banen bl.a. søen på hul 6. Samtidig opfordrede forsamlingen klubben/baneudvalget til at fastholde styringen af vedligeholdelsen af banen.

Fra en nybegynder fik klubben stor tak og ros over introduktionen og modtagelsen af nye golfspillere. Det er en ualmindelig hyggelig klub vi har.

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Bent Hesthaven fremlagde det reviderede regnskab for 2016. Der var ingen spørgsmål / kommentarer til regnskabet.

Det reviderede regnskab 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4 Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Bent Hesthaven gennemgik budget for 2017 til orientering, heraf fremgik det, at bestyrelsen forventer et overskud på ca. kr. 17.000 i 2017.

Punkt 5 Fastsættelse af kontingent for 2018

Da der ikke kommet forslag til fastsættelse kontingent for 2018 fra medlemmerne, forslog bestyrelsen uændrede kontingenter i 2018.

Dette vedtog generalforsamlingen.

Punkt 6 Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Heller ikke til dette punkt er der kommet forslag fra medlemmerne.

Fra bestyrelsens side blev der foreslået følgende ændring til vedtægterne:

I § 4. Generalforsamling ændres sidste afsnit til:

Stemmeberettigede er ifølge dansk lov, personlig myndige, aktive medlemmer med Læsø Seaside Golf Klub som hjemmeklub, med følgende antal stemmer:

Ungdom, senior og pensionister 10 stemmer

Fleks medlemmer   1 stemme

Blandt forsamlingen var der uklarhed om, hvordan dette skulle forstås, men hvis teksten var:

Stemmeberettigede er ifølge dansk lov, personlig myndige, aktive medlemmer med Læsø Seaside Golf Klub som hjemmeklub, med følgende antal stemmer:

Ungdom, senior og pensionister har hver 10 stemmer

Fleks medlemmer har hver   1 stemme

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt denne ændring.

Punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Jan Wiis Rulle, Flemming Holst Knudsen og Lisbeth Christiansen. Med undtagelse af Lisbeth Christiansen modtages der genvalg.

Yderligere blev Lone Sørensen foreslået til bestyrelsen.

Lisbeth Christiansen og Lisbeth Johansen blev valgt til stemmetællere.

Til bestyrelsen blev Jan Wiis Rulle, Flemming Holst Knudsen og Lone Sørensen valgt.

Punkt 8 Valg til suppleant til bestyrelsen.

På valg er Kirsten Møller.

Kirsten Møller blev genvalgt.

Punkt 9 Valg af fanebærere

Lars Rosenfeldt Jespersen og Peder Bo Sørensen blev genvalgt.

Punkt 10 Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er Flemming Melchiorsen, og suppleant Judith Christensen begge er villige til genvalg

Valgt blev Flemming Melchiorsen og som suppleant Judith Christensen.

Punkt 11 Eventuelt.

Jan Wiis Rulle indledte punktet med et øjebliks stilhed for de medlemmer, der er gået bort i 2016. Ære været deres minde.

Da ingen ønskede ordet, var årets generalforsamling officielt overstået, tak til ordstyreren for god ro og orden og kom godt hjem.

Dirigent Erik Malmose   _____________________________________________________