GENERALFORSAMLING 2022

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Steen Bilberg og Anita Vesterdorf
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er Rene Jespersen
 9. Valg af fanebærer – på valg er Lars Jespersen og Peder-Bo Sørensen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er Judith Christensen og Steen Bilberg
 11. Eventuelt.

Diverse bilag til generalforsamlingen er udsendt til medlemmerne på mail.